Schoolcommissie

Aan de Groen van Prinstererschool is een schoolcommissie verbonden. De commissie wordt
gevormd door één of twee afgevaardigde ouder(s) uit elke klas, een leerkracht, de directeur
en enkele overige functies zoals een penningmeester en een secretaris. De
schoolcommissie draagt, samen met álle ouders, zorg voor alle activiteiten die niet in het
reguliere schoolbudget passen maar wel heel belangrijk zijn voor onze kinderen. Denk
bijvoorbeeld aan Sinterklaas, kerstviering, schoolreisjes, creamiddag, sponsorloop en de
jaarlijkse speldag.

De activiteiten die de schoolcommissie organiseert worden betaald uit de (vrijwillige)
ouderbijdrage. De schoolcommissie beheert de gelden die binnenkomen. De
penningmeester stelt aan het begin van het jaar een begroting op waarbij voor elk van de
activiteiten een budget wordt bepaald.

Ouders krijgen ieder (school)jaar een verzoek voor deze vrijwillige bijdrage. Elk jaar wordt
het bedrag vastgesteld aan de hand van de begroting, voor schooljaar 2022/2023 is dit €70
per jaar.

Voor meer informatie over de schoolcommissie kan contact worden opgenomen via
schoolcommissie@groenvanprinstererschool.nl