Onderwijs

We willen op een gedegen wijze invulling geven aan ons onderwijs en maken daarin weloverwogen keuzes:

·       De basis op orde – Er is op school veel aandacht voor de basisvakken rekenen, taal en lezen. Het             verzorgen van goede instructies door de leerkrachten en doelgericht werken zijn  uitgangspunten bij de basisvakken.

·       Iedere leerling in beeld – We willen tegemoet komen aan de verschillende leerbehoeftes van de kinderen. Naast het reguliere werken in de groepen op meerdere niveaus is er volop aandacht voor de kinderen die moeite met leren hebben en voor hen die juist heel gemakkelijk leren. Deze laatste groep kinderen heeft, naast cognitieve uitdaging, vaak nog een ondersteuningsbehoefte. Denk hierbij aan faalangst, het leren leren of de executieve functies. Voor deze groep kinderen hebben we verschillende momenten in de week onze Prisma-groep, die op een eigen wijze aan hun leerbehoeftes tegemoet komt.

·       Oriëntatie op mens en wereld – In ieder leerjaar krijgen de kinderen thema’s aangeboden op het gebied van wereldoriëntatie waarin de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap en biologie in samenhang aan bod komen. Er is binnen deze thema’s ook aandacht voor het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden, denkend aan samenwerken, kritisch denken en ICT.

·       ICT - We maken op de Groen van Prinstererschool volop gebruik van ICT. We kunnen zo de lessen op een zeer wisselende wijze aantrekkelijk en zinvol maken. De computer kan echter nooit de leerkracht vervangen. De kinderen leren door de jaren heen de digitale hulpmiddelen handig te gebruiken bij diverse leeractiviteiten. 
In onze maatschappij is ICT alom aanwezig, waarin (social) media een prominente plek heeft. Om leerlingen op dit gebied kennis en vaardigheden mee te geven, besteden wij, vanaf groep 3, ieder jaar aandacht aan de Week van de Mediawijsheid.

·       Sociaal emotionele ontwikkeling – Binnen onze school passen we het GGGGG-model en de rode,  blauwe en gele petjes toe. De G's staan voor Gebeurtenis, Gevoel, Gedachte, Gedrag en Gevolg. Deze worden in een doorgaande lijn aangeboden en ingeoefend . De petjes zijn ondersteunend aan het benoemen van gedrag. Door het GGGGG-model als ‘kapstok’ te gebruiken en de petjes toe te passen leren we de kinderen te reflecteren op hun gedrag en inzicht te laten krijgen op het gedrag van een ander. Daarnaast zetten we 'De Geluksaanpak' in om activiteiten op sociaal-emotioneel vlak binnen de groepen vorm te geven.

Naast de hierboven beschreven keuzes is er in ons onderwijsprogramma een gestructureerd aanbod voor Engels vanaf groep 1, creatieve vakken, levensbeschouwing en bewegingsonderwijs. Meer informatie leest u in de schoolgids.