Missie en visie


Kernwaarden – Wie zijn we?

‘De Groen van Prinstererschool is een basisschool waar met plezier samengewerkt wordt aan zelfstandigheid, ontwikkeling en groei in een veilig pedagogisch klimaat om kinderen te laten worden wie ze zijn.’

Missie – Waarom zijn we er als school?

We willen de kinderen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving de ‘bagage’ meegeven die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven en volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Visie – Wat willen we creëren?

Pedagogisch klimaat
In een veilig pedagogisch klimaat kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Bij ons op school zorgen we dat kinderen zich veilig voelen om zich te kunnen en durven uiten. Leerkrachten hebben oprechte aandacht en belangstelling voor het individuele kind; ‘wie ben jij?’ en ‘wat drijft jou?’. Ook in de omgang met elkaar geven wij de kinderen handvatten om op een respectvolle manier hun grenzen aan te geven, zonder daarbij de grenzen van een ander te overschrijden.

Onderwijskundige visie

Samenwerking
Wij vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen leerkrachten, kinderen en ouders. Kinderen en leerkrachten werken samen aan een veilige omgeving waarin we van en met elkaar leren. We zetten samenwerking zowel pedagogisch als didactisch in binnen onze school en we willen onze kinderen vaardigheden aanleren om goed te leren samenwerken. Leerkrachten en ouders voelen zich samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. 

Groei
Om onze kinderen optimaal te laten groeien, zorgen wij voor een omgeving waarin kinderen de ruimte krijgen om kennis en vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij zich straks redden in de maatschappij. Om groei zichtbaar te maken volgen wij de ontwikkelingen van de kinderen op de voet. Wij vinden het belangrijk om met de kinderen hun ontwikkeling te bespreken en hier met hen op te reflecteren. 

Bekwaamheid
Wij werken doelgericht aan cognitieve ontwikkeling, zelfstandigheid en autonomie. We hebben daarbij aandacht voor de individuele talenten van kinderen. We willen de kinderen een goede basis meegeven met een scala aan werkvormen. Dit vraagt van ons pedagogisch en didactisch vakmanschap en een professionele houding. Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste onderwijsontwikkelingen en hierin een weloverwogen keuze te maken voor onze school.

Autonomie
Wij werken aan een klassenorganisatie waarin kinderen leren ook zelf oplossingen te zoeken, keuzes te maken en op hun eigen leerproces te reflecteren. Binnen de Groen geven wij kinderen de mogelijkheid om begeleid deze keuzes te maken. Wij wandelen mee op het pad van gestuurd naar meer autonoom leren, waarbij de leerkracht geleidelijk van een meer sturende naar een meer begeleidende rol gaat.